Bevara amningen i en tid av COVID-19: En uppmaning till handling

Coronasituationen har hittills visat sig ha en betydande inverkan på mödravård, amningsrådgivning och stödtjänster. Mer än hälften av vårdpersonalen på förlossningsavdelningar och neonatala intensivvårdsavdelningar rapporterar stora förändringar i klinisk praxis.

mother in a hijab holding her wrapped up newborn baby-female Dr by her side touching the baby's head

Vårdsystemet är utsatt för hård press och man skär ned på stödpersonal, vilket innebär att barnmorskor och amningsspecialister är de som påverkas mest av dessa nedskärningar.

Följden blir att nyblivna mammor inte får det avgörande stöd de behöver under de första kritiska dagarna för att hjälpa sina barn att börja amma eller, om barnet inte kan amma, att bygga upp en tillräcklig mjölkproduktion på lång sikt. Dessutom har coronasituationen orsakat betydande stress hos ammande mammor på grund av olika faktorer.

A call to action: Åtgärder vårdpersonal kan vidta för att värna om och uppmuntra till amning under och efter corona

Låta mamman och barnet vara tillsammans 

Ett viktigt sätt för vårdpersonal att stödja mammor är att se till att hud-mot-hud-kontakt etableras så tidigt som möjligt. Helst ska barnet söka sig till bröstet inom den första timmen efter förlossningen. Denna rekommendation avspeglar de senaste riktlinjerna från CDC1 och American Academy of Pediatrics (AAP),2 där det rekommenderas att alla mammor – även de som har covid-19 – ska stanna hos sina barn (helst med rooming-in), med lämpliga försiktighetsåtgärder för att minimera infektionsrisken (munskydd, handtvätt o.s.v.).

Säkerställa maximalt stöd under den kritiska perioden efter förlossningen 

De första timmarna och dagarna efter förlossningen är avgörande för att amningen ska fungera på ett bra sätt.3, 4 Att mammor får lämpligt stöd och rådgivning under denna period är avgörande för att de ska kunna initiera och upprätthålla en tillräcklig mjölkproduktion.

Initiera mjölkproduktion med pumpar vid behov 

Många mammor slutar amma eftersom de upplever att deras mjölkproduktion är otillräcklig.5, 6 Det är användbart att identifiera kvinnor som kan ha nytta av tidig pumpanvändning för att initiera och bygga upp en tillräcklig mjölkproduktion i tid

Vid utskrivning från sjukhus

Vårdpersonal bör prata med mammor om vikten av regelbunden, frekvent amning i hemmet under de första två veckorna efter förlossningen, så att de förstår vikten av att bygga upp en tillräcklig mjölkproduktion på lång sikt. Om direkt amning inte fungerar effektivt eller inte är möjligt under de allra första dagarna är det nödvändigt att använda en sjukhusklassad dubbelbröstpump för att få igång, bygga upp och upprätthålla en tillräcklig mjölkvolym.7

Övergång från sjukhus- till hemsjukvård 

Detta kan innefatta vägledning och råd om fortsatt amning, löpande rådgivning och tillhandahållande av information om tillgängliga resurser. I FMR Global Healths forskningsstudie på förlossningsavdelningar och personal på neonatala intensivvårdsavdelningar som beskrivits tidigare identifierade båda grupperna virtuell uppföljning och utbildning om försiktighetsåtgärder för att minska infektionsrisken som viktiga faktorer för att stödja mammor kring amning i hemmet.8 Sådant stöd kan se ut på olika sätt, exempelvis:

 • Virtuellt stöd vid eventuella problem eller för amningsrådgivning
 • Råd om försiktighetsåtgärder för att minimera infektionsrisken
 • Rekommendera att man upprättar ett stödnätverk bestående av familjemedlemmar eller vänner
 • Uppmuntra mammor att amma och/eller pumpa hemma.

I FMR Global Healths rapport ”Preserving breastfeeding in the age of COVID-19: A call to action”8 uppgav 39 % av personalen på förlossningsavdelningar och nästan hälften (47 %) av personalen på neonatala intensivvårdsavdelningar att stödet till mammor i samband med utskrivning har förändrats. Framför allt uppgav båda grupperna att personliga bröstpumpar gavs till en större andel ammande mammor, och att personalen på förlossningsavdelningar tillhandahöll fler sjukhusklassade hyrpumpar som ett resultat av pandemin. Det vore fördelaktigt att se till att kvinnor som behöver pumpa ur under de första dagarna efter förlossningen vet hur de ska göra för att få tag på en sjukhusklassad bröstpump när de kommit hem.7


Slutsats 

Det är tydligt att coronapandemin har haft en markant inverkan på rutinerna kring förlossning och amning. Under den tid pandemin har pågått har vi kunnat bekräfta det faktum att det inte finns någon risk för att smittan överförs från mammor till barn via bröstmjölk.9 Forskning har också visat att bröstmjölken har egenskaper som skyddar mot viruset, då neutraliserande antikroppar har påvisats i bröstmjölk som tidigare har varit smittade med viruset.10, 14 Det är därför allmänt vedertaget att amning bör uppmuntras och stödjas även hos kvinnor som är sjuka i covid-19. Vårdpersonal kan ge ovärderlig vägledning och stöd för att hjälpa mammor att lyckas med sin amning, trots de utmaningar som pandemin och smittskyddsåtgärderna medför. Under sjukhusvistelsen bör mammor och barn få vara tillsammans och ges stöd så att de kan komma igång med amningen på rätt sätt. Med tanke på den förkortade sjukhusvistelsen under coronatider är det mycket viktigt att samhällsinriktat stöd och sjukhusklassad pumpteknik ordineras på lämpligt sätt och blir till indikationer i kliniska riktlinjer.

Ansvarsfriskrivning

Den information och det material som tillhandahålls på denna webbplats kan inte betraktas som, och är inte avsedd att betraktas som, juridisk rådgivning. Istället är all information som är tillgänglig på denna webbplats endast avsedd som allmän information. Informationen på denna webbplats kanske inte är den allra senaste. Medela förbehåller sig rätten att när som helst göra tillägg till, göra ändringar i eller ta bort information eller material på denna webbplats.

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser tillhörande tredje part. Sådana länkar är endast till för att underlätta för läsaren, användaren eller webbläsaren. Medela rekommenderar eller understödjer inte innehållet på webbplatser tillhörande tredje part.

Informationen och materialet på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Det görs inga utfästelser om att innehållet är felfritt. Även om vi har försökt säkerställa att informationen och materialet på den här webbplatsen är korrekt och fullständig, utfärdar vi inga garantier för att informationen och materialet som finns på eller är kopplat till den här webbplatsen är korrekt, fullständig, adekvat eller aktuell.

Vi friskriver oss härmed uttryckligen allt ansvar för eventuella åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserat på innehållet på denna webbplats. Din användning av det innehåll som finns på eller är kopplat till denna webbplats sker helt på egen risk. Medela kan inte åläggas något ansvar för förluster eller skador som uppstår till följd av användning av denna webbplats eller till följd av förtroende för innehållet på denna webbplats.

Referenser
 1. CDC. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Breastfeeding and Caring for Newborns; 2021 [citerad 6 juli 2021]. Finns på: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnancy-breastfeeding.html#mothers-suspected?
 2. Wykoff AS. Rooming-in, with precautions, now OK in revised AAP newborn guidance. AAP News. 2020; July 22:1–3.
 3. Nilsson IMS et al. Focused breastfeeding counselling improves short- and long-term success in an early-discharge setting: A cluster-randomized study. Matern Child Nutr. 2017; 13(4).
 4. Widström A-M et al. Skin-to-skin contact the first hour after birth, underlying implications and clinical practice. Acta Paediatr. 2019; 108(7):1192–1204.
 5. Brown CRL et al. Factors influencing the reasons why mothers stop breastfeeding. CJPH. 2014; 105(3):e179-85.
 6. Wagner EA et al. Breastfeeding concerns at 3 and 7 days postpartum and feeding status at 2 months. Pediatrics. 2013; 132(4):e865-75.
 7. Meier PP et al. Which breast pump for which mother: An evidence-based approach to individualizing breast pump technology. J Perinatol. 2016; 36(7):493–499.
 8. FMR Global Health. Understanding the impact of COVID-19 on hospital maternity and breastfeeding practices; 2020.
 9. Cheema R et al. Protecting Breastfeeding during the COVID-19 Pandemic. Am J Perinatol. 2020; doi: 10.1055/s-0040-1714277.
 10. Pace RM et al. Characterization of SARS-CoV-2 RNA, antibodies, and neutralizing capacity in milk produced by women with COVID-19. mBio. 2021; 12(1).
 11. Dong Y et al. Antibodies in the breast milk of a maternal woman with COVID-19. Emerging Microbes & Infections. 2020; 26(6):1–12.
 12. Fox A et al. Robust and Specific Secretory IgA Against SARS-CoV-2 Detected in Human Milk. iScience. 2020; 23(11):101735.
 13. van Keulen BJ et al. Breastmilk; a source of SARS-CoV-2 specific IgA antibodies [published online ahead of print, 21 Aug 2020]. SSRN Electron J [Internet]; Finns på: https://ssrn.com/abstract=3633123.
 14. Juncker HG et al. Antibodies Against SARS-CoV-2 in Human Milk: Milk Conversion Rates in the Netherlands. J Hum Lact. 2021:8903344211018185.