Medelas lösningar för säker bröstmjölkshantering och infektionskontroll på neonatala intensivvårdsavdelningar

Genom att kombinera innovativa produkter med kunskap strävar Medela efter att stödja sjukhus i arbetet med att optimera hanteringsprocesserna för bröstmjölk. I just det här fallet ligger fokus på infektionskontroll och säkerhet, för att se till att bröstmjölkens kvalitet bevaras i så stor utsträckning som möjligt fram till dess att den ges till barnet.

Hygienisk uppsamling av bröstmjölk

Mjölken kan bli kontaminerad när som helst under hanteringsprocessen om den kommer i kontakt med främmande ytor. Framför allt har kontaminerade pumpar identifierats som bärare av bakterier, särskilt om de använts av flera olika mammor och inte blivit ordentligt rengjorda mellan användningstillfällena. Därför bör uppsamlingsprocessen förberedas redan innan själva pumpningen utförs:

 • Mamman ska hålla sig till sina vanliga brösthygienrutiner. Ingen extra rengöring av bröstet före pumpning krävs.
 • Mammor som använder en bröstpump rekommenderas att tvätta och torka händerna noggrant innan de påbörjar pumpningen.
 • Torkning med en pappershandduk anses vara bäst, förutsatt att kranen stängs på ett sådant sätt att händerna inte kontamineras på nytt.
 • Mammor som pumpar och (framför allt) vårdpersonal ska hålla sina naglar korta och ta av eventuella smycken.

Symphony bröstpumpssystem

Bröstpumpar och pumpset är potentiella bärare av patogena mikroorganismer. Varje mamma behöver därför ett eget pumpset bestående av brösttratt, anslutningsdel, ventilhuvud, ventilmembran, flaska, slang, membranhatt och skyddsmembran.

Medelas system för översvämningsskydd

Medela Symphony bröstpump pumpset

Medelas Symphony bröstpumpssystem har utvecklats för att minska kontamineringsrisken. Tack vare det innovativa systemet för översvämningsskydd (kallas även medieseparation) skapas en barriär mellan pumpen och mjölken som förhindrar potentiell korskontaminering mellan mammor. Detta gör Symphony till en hygienisk bröstpump som kan användas av flera mammor.

För det första är Medelas brösttrattar försedda med ett stänkskydd som gör att mjölkflödet leds direkt ned i uppsamlingsflaskan. För det andra placeras medieseparationens skyddsmembran på pumpen med hjälp av membranhatten. Det skyddande membranet ser till att ingen mjölk kan rinna in i bröstpumpen. Mamman kan enkelt ta loss hela sitt pumpset från Symphony, inklusive slangen, skyddsmembranet och membranhatten, och därefter kan systemet omedelbart användas av nästa mamma.

Uppsamlingsbehållare och pumpset

Medelas uppsamlingsbehållare och pumpset är en viktig del av Symphony bröstpumpssystem. Vilken typ av uppsamlingsbehållare och pumpset som väljs på en neonatal intensivvårdsavdelning beror på en rad olika faktorer, bland annat nationella och internationella bestämmelser, steriliseringsmöjligheter och miljöfrågor.

För att uppfylla de skiftande behoven på olika sjukhus erbjuder Medela tre typer av uppsamlingsbehållare och pumpset:

 • Ready-to-Use för engångsbruk
 • sterila för engångsbruk
 • återanvändbara

Produkter för engångsbruk

Medelas produkter för engångsbruk finns i Ready-to-Use-version och EO-steril version. De är avsedda för engångsbruk eller endagsbruk på sjukhus och behöver inte rengöras före den första användningen. Produkter för engångsbruk är ett bra val för sjukhus där man inte har den tid, de resurser eller den infrastruktur som krävs för att behandla återanvändbara produkter i stora kvantiteter, eller där det inte är ekonomiskt försvarbart.

Ready-to-Use

Medela-skylt ready-to-use

Medelas Ready-to-Use-produkter är hygieniskt säkra att använda utan föregående rengöring (Deutsches Beratungszentrum für Hygiene, 2014).

Steril

Medela-skylt sterilt

Medelas sterila produkter är validerade i enlighet med relevanta SS-EN-/ISO-standarder för sterila medicintekniska produkter. Blanda inte ihop ”steriliserade” eller ”försteriliserade” produkter med ”sterila” produkter. Endast begreppet och symbolen ”STERILE” utgör en garanti för att en produkt verkligen är steril.

Återanvändbara produkter

För sjukhus med egna steriliseringsprocesser erbjuder Medela autoklaverbara pumpset och flaskor. Dessa kan användas av flera olika mammor förutsatt att de rengörs mellan varje användare. För sjukhus med validerade rengöringsprocesser, utrustningar och medarbetare kan Medelas återanvändbara produkter vara ett bra alternativ såväl ekonomiskt som miljömässigt.

Kontakta din lokala säljrepresentant från Medela, så får du hjälp att hitta det alternativ som passar bäst för dig.

Brösttrattar och behållare: anpassningsbara efter alla slags behov och processer

Brösttrattar för sjukhusbruk är tillgängliga i olika storlekar, så att alla mammors behov kan tillgodoses.

Medela engångsflaskor 250 ml, 150 ml och 80 ml

Medelas uppsamlingsbehållare är försedda med gradering i små och exakta volymintervall som gör det enkelt att kontrollera exakt hur stor mängd bröstmjölk som har pumpats ur. Behållarna finns i flera olika storlekar: från 35 till 250 ml.

Medelas colostrumbehållare för engångsbruk har utvecklats med vårdpersonal och mammor i åtanke. Behållaren är utformad för att små mängder bröstmjölk ska kunna hanteras varsamt. Den rundade botten gör det enkelt att dra upp mjölk i en spruta från behållaren. På så sätt minimeras risken för att mjölken kontamineras under hanteringen.

Medelas bröstmjölksflaskor, lagringsbehållare, matningsprodukter och bröstpumpset är tillverkade av livsmedelsklassade, BPA-fria material.

Hygieniska rutiner för hantering och lagring

Goda hygieniska rutiner är lika viktiga före pumpningen som under och efter pumpningen. Efter pumpningen ska följande åtgärder vidtas för att minimera riskerna för bakterietillväxt och infektioner:

 • Alla yttre ytor på sjukhusets bröstpumpar och pumpset, särskilt de som vidrörs av mammor eller personal, ska desinficeras med desinficeringsmedel eller desinficerande våtservetter mellan varje användare.
 • Den yta där de rengjorda pumpdelarna placeras ska också desinficeras med desinficeringsmedel eller desinficerande våtservetter.
 • Alla delar av pumpsetet som kommer i kontakt med bröstmjölk ska tas isär helt och rengöras noggrant efter varje användning. Delarna ska sköljas i kallt vatten så att mjölkrester avlägsnas. De ska sedan tvättas i diskmedel och vatten, antingen under rinnande vatten eller i en ren skål/behållare som bara används för detta syfte. Patientspecifika flaskborstar kan användas för att rengöra delarna, framför allt trånga eller smala delar.
 • När delarna är tvättade ska de sköljas noggrant och sedan placeras på en desinficerad yta för torkning. En ren tyghandduk kan eventuellt användas för att torka delarna. Lufttorkning är ett annat alternativ. När pumpsetets delar är rena och torra ska de flyttas från området runt handfatet för att förhindra kontaminering genom stänk från handfatet.

På neonatala intensivvårdsavdelningar måste bröstmjölken transporteras och lagras. Detta medför risker för att näringsämnen går förlorade och för att mjölken kontamineras. Avdelningen måste optimera lagringsförhållandena för att bevara så mycket som möjligt av näringsämnen, tillväxtfaktorer och andra skyddande beståndsdelar i mjölken. Samtidigt måste risken för kontaminering minimeras, såväl på sjukhuset som i hemmet. Med tiden, och allt eftersom mjölken utsätts för varierande temperaturer, minskar beståndsdelarnas verkan samtidigt som risken för tillväxt av patogener ökar.

Rätt mjölk till rätt barn

Korrekt märkning är en av grundförutsättningarna för säker lagring. Två exempel på bra märkningsmetoder är att använda separata lagringslådor för varje mamma i frysen/kylskåpet eller att använda streckkoder, något som är vanligt på bröstmjölksbanker. Precis som vid hantering av andra viktiga vätskor på sjukhuset bör fyra ögon-principen användas vid distribuering av bröstmjölk till barn.

Förtryckta etiketter

Medelas förtryckta etiketter bidrar till att säkra spårbarheten. Följande information ska fyllas i på Medelas etiketter:

 • Barnets namn
 • Datum för urpumpning
 • Tid för urpumpning
 • Mängd urpumpad mjölk

Tack vare denna information blir det lättare att se till att rätt behållare med bröstmjölk alltid ges till rätt barn vid rätt tillfälle. Dessutom visar etiketten den exakta volymen, något som annars kan vara svårt att uppskatta om mjölkbehållaren inte har stått upprätt under frysningen.

Etiketter gör det lättare att följa tumregeln att färsk mjölk alltid ska användas om det är möjligt och att colostrum alltid är högst prioriterat. Det handlar om en sorts först-in-först-ut-princip (FIFO): den mjölk som pumpats ur först ska alltid ges först, om färsk mjölk inte är tillgänglig.

Lämplig lagring

Bröstmjölk ska antingen kylas eller frysas in så snart som möjligt om den inte ska användas inom fyra timmar efter urpumpningen. Alla sjukhus ska ha definierade rekommendationer för mammorna om lagringsbehållare, lagringsförhållanden och lagringstider. Dessutom ska det finnas specifika rekommendationer om vad som gäller för donerad mjölk respektive mjölk från barnets egen mamma, framför allt om berikning har tillsatts. Mammor som transporterar mjölk från hemmet till sjukhuset ska få instruktioner om hur mjölken ska hållas kall under transporten med hjälp av kylväskor.

Riktlinjer för lagring av bröstmjölk på neonatala intensivvårdsavdelningar

Vilka riktlinjer som ska användas för lagring och upptining av mjölk varierar beroende på typ av miljö och barnets tillstånd. En tumregel är att lagringstiderna ska vara så korta som möjligt oavsett miljö. Följande rekommendationer är forskningsbaserade och gäller för hantering av bröstmjölk på neonatala intensivvårdsavdelningar:

Pastörisering och användning av donerad mjölk

Pastörisering är en vanlig metod för att minska bakteriemängden och oskadliggöra virus som annars kan överföras från mamman till bröstmjölken. Om mjölk från barnets egen mamma inte är tillgänglig eller av någon anledning inte godkänns för användning på avdelningen är pastöriserad donerad bröstmjölk det näst bästa alternativet. Nackdelen med de pastöriseringsprocesser som används idag är att vissa näringsmässiga och immunologiska beståndsdelar går förlorade. Eftersom bröstmjölkens infektionshämmande egenskaper försämras ökar bakteriemängden snabbare i pastöriserad bröstmjölk än i obehandlad bröstmjölk.

Medela erbjuder flaskor som klarar pastöriseringstemperaturer och som är lämpliga för de mjölkvolymer som hanteras vid central mjölkberedning eller på bröstmjölksbanker. Dessutom kan Symphony bröstpumpssystem (som är avsett för flera användare) användas tillsammans med de hygieniska pumpseten för att samla upp mjölk från donatorer.

Berikning

För tidigt födda barn behöver stora mängder näring för att kunna växa ordentligt. Därför rekommenderas berikning för barn med en födelsevikt på under 1 500 g. Berikning har många fördelar, men en stor nackdel är att bakterier växer till betydligt snabbare i berikad mjölk än i icke-berikad mjölk (uppmätt vid förvaring i kylskåpstemperatur). Det här påverkar också rekommendationerna om hur mjölken ska lagras:

Att tillsätta berikningsprodukter med aseptiska tekniker i rumstemperatur eller i lägre temperaturer är ett sätt att minimera förändringarna av osmolalitetsnivåerna.

Säker, hygienisk och varsam värmning av bröstmjölk

Upptining och värmning är de sista stegen i beredningen av bröstmjölken inför matning. Att kontrollera mjölkens temperatur är viktigt för att se till att mjölkens helhetsinnehåll bevaras, men det är också särskilt viktigt för högriskbarn. Vätskor som saltlösning och blod värms vanligtvis upp före infusion för att förhindra att barnets kroppstemperatur sjunker. Det är därmed logiskt att det också finns hypoteser om att bröstmjölkens temperatur kan påverka barnets kroppstemperatur. Att värma upp mjölkportioner till för tidigt födda barn har blivit en etablerad metod på många neonatala intensivvårdsavdelningar. Tanken med detta är att mjölk som värmts upp till kroppstemperatur ger barnet fördelar, bland annat genom att förbättra barnets förmåga att klara sondmatning.

Vattenbaserade metoder används ofta både för upptining och värmning av bröstmjölk. Det innebär vanligtvis att flaskor eller behållare med mjölk placeras i vattenbad eller vattenfyllda behållare. Vattnets temperatur bör då inte överstiga 37 °C. Med vattenbaserade metoder kan det dock vara svårt att reglera och uppnå optimal temperatur. Dessutom kan vattnet innehålla patogener, framför allt när det är varmt.

Tidigare forskning har visat att sjukhuskranvatten som används i flaskvärmare kan orsaka nosokomiala infektioner och infektionsutbrott på neonatala intensivvårdsavdelningar. Därför använder vissa neonatala intensivvårdsavdelningar numera torra, vattenfria värmare som Medelas Calesca.

Calesca från Medela är en vattenfri enhet för att värma och tina upp bröstmjölk. Den gör det lättare att optimera och standardisera rutinerna för bröstmjölkshantering och att förenkla hanteringen. Calesca är utformad för individuell vård på neonatala intensivvårdsavdelningar. Syftet är att bevara bröstmjölkens helhetsinnehåll genom att värma upp den till kroppstemperatur, utan att den utsätts för höga temperaturer.

Referenser

Schanler, R.J. et al. Breastmilk cultures and infection in extremely premature infants. J Perinatol 31, 335–338 (2011).

Boo, N.Y., Nordiah, A.J., Alfizah, H., Nor-Rohaini, A.H., & Lim, V.K. Contamination of breast milk obtained by manual expression and breast pumps in mothers of very low birthweight infants. J Hosp Infect 49, 274-281 (2001).

 

el-Mohandes, A.E., Schatz, V., Keiser, J.F., & Jackson, B.J. Bacterial contaminants of collected and frozen human milk used in an intensive care nursery. Am J Infect Control 21, 226–230 (1993).

Tan, L., Nielsen, N.H., Young, D.C., & Trizna, Z. Use of antimicrobial agents in consumer products. Arch Dermatol 138, 1082–1086 (2002).

Aiello, A.E., Larson, E.L., & Levy, S.B. Consumer antibacterial soaps: Effective or just risky? Clin Infect Dis 45 Suppl 2, S137–S147 (2007).

Pittet, D., Allegranzi, B., & Boyce, J. The World Health Organization guidelines on hand hygiene in health care and their consensus recommendations. Infect Control Hosp Epidemiol 30, 611–622 (2009).

Human Milk Banking Association of North America 2011 Best practice for expressing, storing and handling human milk in hospitals, homes, and child care settings (HMBANA, Fort Worth, 2011).

Brown, S.L., Bright, R.A., Dwyer, D.E., & Foxman, B. Breast pump adverse events: Reports to the food and drug administration. J Hum Lact 21, 169–174 (2005).

Jones, B. et al. An outbreak of Serratia marcescens in two neonatal intensive care units. J Hosp Infect 46, 314–319 (2000).

Deutsches Beratungszentrum für Hygiene. Conclusion of the Risk Assessment of the Production Method for “Ready-to-Use” Products (2014).

SS-EN ISO 11135-1. Sterilisering av medicintekniska produkter – Etylenoxid – Del 1: Krav på utveckling, validering och rutinkontroll av steriliseringsprocesser för medicintekniska produkter.

SS-EN ISO 11607-1. Förpackningar för medicintekniska produkter som skall steriliseras – Del 1: Krav på material, sterilbarriär- och förpackningssystem, SS-EN ISO 11607-2. Förpackningar för medicinsktekniska produkter som skall steriliseras – Del 2: Valideringskrav på processer för formning, försegling och hopsättning. Gilks, J., Price, E., Hateley, P., Gould, D., & Weaver,G. Pros, cons and potential risks of on-site decontamination methods used on neonatal units for articles indirectly associated with infant feeding, including breast pump collection kits and neonatal dummies. J Infect Prev 13, 16–23 (2012).

Meier, P.P., Engstrom, J.L., Mingolelli, S.S., Miracle, D.J., & Kiesling, S. The Rush Mothers’ Milk Club: Breastfeeding interventions for mothers with very-lowbirth-weight infants. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 33, 164-174 (2004).

American Academy of Pediatrics - Section on Breastfeeding. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 129, e827–e841 (2012)

Dougherty, D. & Nash, A. Bar coding from breast to baby: A comprehensive breast milk management system for the NICU. Neonatal Netw 28, 321–328 (2009).

Drenckpohl, D., Bowers, L., & Cooper, H. Use of the six sigma methodology to reduce incidence of breast milk administration errors in the NICU. Neonatal Netw 26, 161–166 (2007).

Eglash, A. ABM clinical protocol #8: Human milk storage information for home use for full-term infants (original protocol March 2004; revision #1 March 2010). Breastfeed Med 5, 127-130 (2010).

Centers for Disease Control and Prevention. Assisted Reproductive Technology. http://www.cdc.gov/art/ (2012).

Food and Drug Administration. Breast milk. http://www.fda.gov/medicaldevices/productsandmedicalprocedures/homehealthandconsumer/consumerproducts/breastpumps/ucm061952.htm (2012).

Kurath, S., Halwachs-Baumann, G., Muller, W., & Resch, B. Transmission of cytomegalovirus via breast milk to the premat. Clin Microbiol Infect 16, 1172–1178 (2010).

National Institute for Health and Care Excellence. Donor milk banks: The operation of donor milk bank services. 2010. http://www.nice.org.uk/guidance/CG93/chapter/1-Guidance (2014).

Christen, L., Lai, C.T., Hartmann, B., Hartmann, P.E., & Geddes, D.T. The effect of UV-C pasteurization on bacteriostatic properties and immunological proteins of donor human milk. PLoS One 8, e85867 (2013).

American Academy of Pediatrics - Committee on Nutrition. Nutritional needs of low-birth-weight infants. Pediatrics 75, 976–986 (1985).

Jocson, M.A., Mason, E.O., & Schanler, R.J. The effects of nutrient fortification and varying storage conditions on host defense properties of human milk. Pediatrics 100, 240–243 (1997).

Barash, J.R., Hsia, J.K., & Arnon, S.S. Presence of soil-dwelling clostridia in commercial powdered infant formulas. J Pediatr 156, 402–408 (2010).

WHO. Safe preparation, storage and handling of powdered infant formula guidelines (2007).

Knobel, R. & Holditch-Davis, D. Thermoregulation and heat loss prevention after birth and during neonatal intensive-care unit stabilisation of extremely low-birthweight infants. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 36, 280–287 (2007).

Meier, P. Bottle- and breast-feeding: Effects on transcutaneous oxygen pressure and temperature in preterm infants. Nurs Res 37, 36–41 (1998).

Eckburg, J.J., Bell, E.F., Rios, G.R., & Wilmoth, P.K. Effects of formula temperature on postprandial thermogenesis and body temperature of premature infants. J Pediatr 111, 588–592 (1987).

Gonzales, I., Durvea, E.J., Vasquez, E., & Geraghty, N. Effect of enteral feeding temperature on feeding tolerance in preterm infants. Neonatal Netw 14, 39–43 (1995).

Büyükyavuz, B.I., Adiloglu, A.K., Onal, S., Cubukcu, S.E., & Cetin, H. Finding the sources of septicemia at a neonatal intensive care unit: Newborns and infants can be contaminated while being fed. Jap J Infect Dis 59, 213–215 (2006).

The Regulation and Quality Improvement Authority. Independent review of incidents of Pseudomonas aeruginosa infection in neonatal units in Northern Ireland - Final report (2012).

Molina-Cabrillana, J. et al. Outbreak of Pseudomonas aeruginosa infections in a neonatal care unit associated with feeding bottles heaters. Am J Infect Control 41, e7–e9 (2013).