Karriärmöjligheter hos Medela

Medela letar ständigt efter medarbetare med integritet, driv, erfarenhet och förmågan att bidra på ett positivt sätt till vår verksamhet. Medela arbetar hängivet med att investera i människor och att fortsätta att stärka företagets anseende.
Karriärmöjligheter hos Medela

Internationell kultur och mångfald

Mångfald bidrar till fler och bättre idéer och innovationer, och är därför en viktig faktor för att stärka Medelas konkurrenskraft. Medela är ett globalt företag och våra arbetsplatser präglas av kulturell och internationell mångfald.

Medela är en ansvarsfull arbetsgivare som främjar lika möjligheter oavsett nationalitet, kön, religion, ålder, livssituation eller funktionsvariationer. Medela främjar också en säker och hälsosam arbetsmiljö utan diskriminering, trakasserier eller repressalier.

Tillsammans med sina medarbetare strävar Medela efter att upprätthålla företagets grundvärderingar. Medela tror på en mänsklig mångfald – där likheterna förenar och olikheterna kompletterar varandra. Medela har en öppen dialog och främjar ömsesidig respekt – på alla nivåer. På Medela bedrivs ett aktivt mångfaldsarbete för att stödja ett brett spektrum av medarbetare och personalgrupper.

Talanghantering och utbildning

Medela erbjuder ambitiösa människor runt om i världen en utmanande, varierad och trygg arbetsmiljö där passion, engagemang och hårt arbete värderas högt.

Medelas långsiktiga framgång är beroende av företagets förmåga att inge förtroende och göra kunderna nöjda. Därför är det viktigt för Medela att attrahera, utveckla och behålla kvalificerade, ansvarstagande och motiverade medarbetare.

Medela erbjuder intressanta arbetsområden, ett brett utbud av kurser och fortbildning, olika typer av utbildningsbevis, möjligheter och mentorskap för ledare samt goda möjligheter att utvecklas genom de utmaningar som arbetet innebär.

Medela stöder unga yrkesverksamma människors utveckling. I Schweiz erbjuder Medela ett antal praktikplatser. Medela fokuserar också på intressen inom alla åldersgrupper och främjar utbyte av erfarenheter och kunskap över generationsgränserna.

Beteende- och ledarskapskompetenser

Medelas ledarskapskompetenser är en central del av företagets ledningsfilosofi. Dessa kompetenser visar hur medarbetarnas och ledningens prestationer ska mätas och vilka färdigheter som krävs av var och en.

Medela uppmuntrar till en kontinuerlig dialog mellan medarbetare och chefer. Företaget främjar livslångt lärande och kunskapsutbyte med respekt och förtroende mellan alla parter.

Regelbundna utvecklingssamtal hålls mellan chefer och medarbetare, där personliga och bindande mål formuleras. På detta sätt kan båda parters intressen jämkas samman. Varje medarbetare motiveras till att uppnå enastående resultat, och det lägger grunden för hela Medelas företagskultur.

Balans mellan arbete och privatliv

Människor som har en sund balans mellan arbete och privatliv är inte bara nöjdare: de blir också mer motiverade och produktiva. Genom flexibla arbetsförhållanden hjälper Medela sina medarbetare att skapa och behålla en fungerande balans mellan arbete och privatliv.

Medela skapar möjligheter till både kortare och längre internationella utbyten för att stödja medarbetarna i deras karriärer.

Medela har ett stort utbud av förmåner som varierar beroende på de lokala bestämmelserna i det aktuella landet.