Medela lanserar Thopaz+

Thopaz+ digitalt thoraxdränagesystem är en komplett lösning för postoperativ hantering av thoraxdränage som ger bättre patientvård och kortare sjukhusvistelser.

Medela Healthcare presenterar stolt: Thopaz+.

Thopaz+ är ett mobilt och digitalt thoraxdränagesystem. Personalens arbete underlättas genom att systemet visar information om viktiga behandlingsindikatorer för thoraxdränage, t.ex. exakta och objektiva data om luftläckage, vätskeproduktion och tryck i lungsäcken. Med hjälp av den senaste digitala tekniken får läkarna tillgång till dessa data och kan fatta mer välgrundade beslut om när thoraxdränagebehandlingen ska avslutas efter thoraxkirurgi.

Thoraxdränagekatetrar sätts in efter operation för att evakuera luft och dränera vätska, så att lungan inte kollapsar. Om dränage- och övervakningssystemet Thopaz+ används kan katetrarna ofta tas ut tidigare, vilket innebär stora fördelar för den postoperativa vården. Patienten får tillbaka sin rörlighet snabbare och kan lämna sjukhuset tidigare. Den digitala teknik som används i Thopaz+ möjliggör insamling och lagring av realtidsdata.

I den senaste kliniska studien (Annals of Thoracic Surgery, juni 2014, tillgänglig på Internet, Cecilia Pompili et al) jämförs prestanda hos föregångaren till Thopaz+ med traditionella postoperativa dränagesystem för patienter som har genomgått pulmonell lobektomi eller segmentell resektion. En randomiserad studie med två patientgrupper genomfördes för att utvärdera prestanda hos Thopaz-systemet (191 patienter) jämfört med traditionella dränagesystem (190 patienter). Studien genomfördes vid fyra prövningsställen i Italien, USA, Storbritannien och Kina under en ettårsperiod. Givet att principerna för hantering av luftläckage i Thopaz och Thopaz+ är oförändrade är de kliniska resultat som har observerats i denna studie jämförbara.

Resultaten från Pompili et al. visade att det digitala systemet hade överlägsna prestanda, med luftläckage av betydligt kortare varaktighet (1,0 jämfört med 2,2 dagar), kortare behandlingstid med thoraxdränagekatetrar (3,6 jämfört med 4,7 dagar), och kortare sjukhusvistelse (4,6 jämfört med 5,6 dagar). Utöver dessa objektiva data undersöktes patienttillfredsställelsen med hjälp av ett frågeformulär. I studien konstateras att patienter som var anslutna till ett digitalt thoraxdränage upplevde att systemet gav mer komfort, och patienterna uppskattade att det var bärbart och smidigt.

Inga detaljerade ekonomiska siffror kunde tillhandahållas på grund av de olika sjukvårdssystem och ersättningsmodeller som används i de fyra länderna, men en förkortad sjukhusvistelse leder förstås generellt till en lägre total behandlingskostnad. Resultaten från denna första multicenterstudie av Medelas digitala thoraxdränagesystem visar att det finns en global samstämmighet mellan de olika centren. Författaren Dr. Alessandro Brunelli konstaterade att ”analysen visade att slutsatserna från de olika deltagande centren överensstämde med varandra. Detta utgör intressant och ny information som bevisar att effekten av systemet är konstant under olika förutsättningar.”

Medförfattaren professor Frank Detterbeck håller med: ”Denna randomiserade studie visar på en statistiskt signifikant förkortning av sjukhusvistelsen med en hel dag genom användning av det digitala thoraxdränagesystemet Thopaz.”

Medelas partner presenterade resultaten av de forskningsinsatser som har bidragit till utvecklingen av Thopaz+. Preliminära uppgifter om effektivitet och säkerhet för Thopaz+ samt patientnytta och hälsoekonomiska fördelar beskrevs också av följande viktiga opinionsbildare:

  • Dr Thomas Kiefer, Klinikum Konstanz, Tyskland
  • Kostas Papagiannopoulos, St James's Hospital, Leeds, Storbritannien
  • Alessandro Brunelli, St James's Hospital, Leeds, Storbritannien
  • Prof. Frank Detterbeck, Yale University, USA

Fullskaliga kliniska studier pågår på ledande center för spetsforskning, och i slutet av 2014 kommer ytterligare kliniska data att finnas tillgängliga som komplement till de resultat om Thopaz+ som presenterades under Lunch-symposiet.

Kontakt

Dr Mark Cregan
Medela Healthcare Head of Marketing Communications mark.cregan@medela.ch Tel. +41 41 769 54 33 (kontor) Mobil +41 79 874 19 43